Home » Par mums

Par mums

Bērnība ir vārīgs stādiņš,
kas bez balsta nevar augt.
/P. Bārda/

BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA ir akreditēta vispārējās pamatizglītības mācību iestāde, kas īsteno pamatizglītības PROGRAMMU un speciālo pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Skolas direktors kopš 2009.gada ir Jānis Rumba, direktora vietnieces izglītības jomā ir Iveta Semjonova un Terēzija Pundure. Skolā mācās 327 skolēni, strādā 37 PEDAGOĢISKIE DARBINIEKI. ATBALSTU skolēniem  sniedz skolotāja palīgi Iveta Memmena, Gunta Spure un Maira Ģēvele, logopēde Vita Lukša un medmāsa Airisa Balode. Visiem skolēniem ir nodrošinātas BRĪVPUSDIENAS. 1.–4. klašu audzēkņiem tās finansē valsts, 5.–9. klašu izglītojamajiem – Bauskas novada dome.

 Mācību un ārpusstundu darbā  tiek izmantotas INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS, kabineti nodrošināti ar datoriem un projektoriem. Skolā strādā ar „E-klases” žurnālu. Kopīgiem spēkiem tiek gādāts par estētisku, mūsdienīgu vidi.

LEPOJAMIES ar audzēkņiem, kuri pielieto skolā gūtās zināšanas un gūst godalgotas vietas mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skatēs, sekmīgi turpina mācības citās mācību iestādēs.

Nākamie skolas audzēkņi ar izglītības iestādi un mācību procesu var iepazīties, apmeklējot ATVĒRTO DURVJU DIENAS.

Lai sevi radoši pilnveidotu, skolēni iesaistās dažādās INTEREŠU GRUPĀS. Skolā darbojas 1.-4. un 5.-9.klašu koris, ansamblis, trīs deju kopas, mājturības un tehnoloģiju,  lietišķās un vizuālās mākslas grupas, skatuves runas un teātra kolektīvi, sporta un vides interešu grupas.

Daudzveidīgajos ārpusstundu pasākumos atklājas skolotāju un skolēnu radošums, kas pārtapis  skolas TRADĪCIJĀS. Lūk, dažas no tām: gadskārtu ieražas, Valsts svētku pasākumi, Baltais koncerts Ziemassvētkos, mācību priekšmetu nedēļas, konkursi “Talants un erudīts”, “Gada  skolēns”, “Gada klase”, “Skolas rekordi”, Ģimenes diena, interešu grupu koncerts pavasarī, pagalmu svētki vecpilsētā, labdarības pasākumi skolā un novadā, sadraudzības pasākumi ar citām skolām Latvijā un Lietuvā, labāko audzēkņu un skolotāju godināšana mācību gada noslēgumā.

Skolotāji 2022.gada 1.septembrī