Home » Dokumenti

Dokumenti

Aktuāli par testēšanas kārtību no 2022.gada 14.marta

Izmainas  izglītības procesā no 2022.gada 1.marta

Aktuāli par testēšanas kārtību no 2022.gada 1.marta.

Aktuāli par testēšanās kārtību 2022.gada februārī

Infografika – AG paštestu skrīninga procedūras izglītības iestādēs

Mācību procesa organizācija no 2021.gada 9.oktobra Bauskas pilsētas pamatskolā notiek, pamatojoties uz

MK rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. 

MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĀCIJA 2021./2022.M.G. COVID-19 APSTĀKĻOS

UZŅEMŠANA SKOLĀ

STUNDU SARAKSTS  2021.22.m.g.

FAKULTATĪVU SARAKSTS 2021./22.M.G

KONSULTĀCIJU SARAKSTS  2021.2022.M.G.

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS GRUPAS 2021./22.M.G.

AUDZINĀŠANAS PASĀKUMU PLĀNS 2021./2022.M.G.

 

IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS UN LICENCES

AUDZINĀŠANAS PROGRAMMA  2019./2022.

KARJERAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

SKOLAS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI (PAPILDINĀTI 2020)

KĀRTĪBA PAR KAVĒJUMIEM

BAUSKAS NOVADA DOMES SĒDES LĒMUMS PAR NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANU 2020

BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLAS NOLIKUMS 2020

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2021

BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2017.-2021.GADAM

SKOLAS PADOMES REGLAMENTS

BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLAS REKVIZĪTI